Důležitá sdělení

#1

XXVII. Biochemický sjezd ve Vysokých Tatrách se uskuteční v termínu 10. - 13. září 2023. Sjezd bude organizován jako FEBS3+ meeting v rámci spolupráce Slovenské společnosti pro biochemii a molekulární biologii (SSBMB), České společnosti pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB), Ukrajinské biochemické společnosti (UBS) a Maďarské biochemické společnosti (HBS). Diskuze bude zahrnovat témata napříč mnoha obory od biochemie a molekulární biochemie, přes molekulární terapii a virologii až po kariérní a pedagogické workshopy. Registrace je otevřena a je možná na adrese https://ssbmb2023.sk. Více informací je k dispozici v přiloženém letáku.

Podmínky používání webu

 1. Veškeré údaje získané od uživatelů slouží výhradně pro vnitřní potřeby webu csbmb.cz. Provozovatel se zavazuje, že nashromážděné údaje (s výjimkou veřejně přístupných) neposkytne bezúplatně ani za úplatu třetí straně bez předchozího souhlasu příslušného návštěvníka.
 2. Uživatel má právo vkládat na webové stránky csbmb.cz obsah v souladu s těmito podmínkami. Dále má právo na bezplatný webový prostor za předpokladu, že bude využit výhradně pro obsah související s provozem těchto webových stránek, nebude obsahovat žádná reklamní sdělení či škodlivý materiál a bude v souladu s platnými zákony České republiky.
 3. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek csbmb.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.
 4. Uživatel se zejména zavazuje, že neohrozí bezpečnost stránek a nebude neoprávněně zasahovat do struktury webu csbmb.cz ani do jeho používání ze strany jiných uživatelů. Dále se zavazuje, že nebude využívat stránky csbmb.cz pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), virů a jiných nebezpečných či škodlivých programů nebo zpráv porušujících právní předpisy České republiky.
  V opačném případě si provozovatel webu vyhrazuje právo zablokovat uživateli přístup na zdejší webové stránky a odstranit veškeré záznamy spojené s tímto uživatelem.
 5. Uživatel je povinen uvést své údaje v rámci registrace pravdivě a tyto údaje pravidelně aktualizovat. V případě zjištění nepravdivosti údajů si provozovatel vyhrazuje právo s okamžitou platností zrušit registraci uživatele a jeho záznamy o aktivitách na tomto serveru bez předchozího upozornění.
 6. Provozovatel má právo zasílat uživateli emailové zprávy týkající se novinek a posledních aktualit na webu. Uživatel má právo kdykoli se odhlásit z odběru těchto sdělení.
 7. Provozovatel je oprávněn smazat uživatelský účet v případě, že ho tento uživatel nepoužije po dobu více než jednoho roku nebo v případě, že do 7 dnů po registraci neaktivuje a nepotvrdí správnost a pravdivost své emailové adresy.
 8. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
 9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek csbmb.cz ani za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou v souvislosti s používáním stránek vzniknout. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za zveřejněná reklamní sdělení, případně jinou formu propagace prováděnou prostřednictvím místních webových stránek.
 10. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené používáním dat a služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data a služby tohoto serveru.
  Provozovatel se také distancuje od práv a povinností plynoucích pro uživatele v případě používání domén třetích osob, na které tato webová stránka odkazuje.
 11. Provozovatel serveru neposkytuje uživatelům žádnou záruku za nepřetržitý provoz serveru, dostupnost dat a jejich trvalé uchování. Provozovatel také neodpovídá za žádné škody přímo či nepřímo způsobené smazáním dat z místního úložiště.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění.